اسامی اعضاء کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

 

1

دکتر حسن منفرد

مدیر پشتیبانی

MonfaredH1[at]mums.ac.ir

2

دکتر وفائی نژاد

مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی معاونت درمان

VafaeinezhadR[at]mums.ac.ir

3

علی اسکندری

معاون مدیریت بودجه و برنامه ریزی توسعه

EscandariA1[at]mums.ac.ir

4

مهدی باشعور

جانشین مدیریت روابط عمومی

BasheourM1[at]mums.ac.ir

5

حسین علی پودینه

معاون مدیر فنی ونظارت بر طرح های عمرانی

PoodinehA1[at]mums.ac.ir

6

حمید رضا ترکچین

معاون گروه آموزش کارکنان

TorkchinH1[at]mums.ac.ir

7

دکتر رضا ایروانی

معاون مدیریت پشتیبانی

IravaniR1[at]mums.ac.ir

8

سید امیر سالاری

معاون اداره کارگزینی ستاد

SalariA2[at]mums.ac.ir

9

علی طبسی

معاون مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

TabasiKA1[at]mums.ac.ir

10

محمد محسنی

معاون مدیر مالی

MohseniM1[at]mums.ac.ir

11

محسن ارحنه

مسئول حراست توسعه و منابع

ArehanehM1[at]mums.ac.ir

12

حسین صابری

رئیس اداره بازنشستگی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

SaberiH1[at]mums.ac.ir

13

الهام حاجی زاده

کارشناس تحقیق و توسعه مدیریت پشتیبانی

HajizadehE2[at]mums.ac.ir

14

یگانه حشمتی

مسئول واحد استخدام

HeshmatiY1[at]mums.ac.ir

15

فاطمه خزائی

کارشناس اداره حسابداری و تامین اعتبار مدیریت امور مالی

KhazaeiF1[at]mums.ac.ir

16

زکیه فرشچی

کارشناس سایت و امور اداری مدیریت پشتیبانی

AbdolzadeFZ1[at]mums.ac.ir

 

 

منوي اصلي