اسامی مسئولین کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

1

رئیس

دکتر سیدمحمد حسین بحرینی طوسی

معاون توسعه مدیریت و منابع

 MehrabiM[at]mums.ac.ir

2

جانشین

محسن صادق پور

مدیر نوسازی و تحول اداری

SadeghpourM1[at]mums.ac.ir 

3

دبیر

فرید رحیم پور

مدیر دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

RahimpourEF1[at]mums.ac.ir 

 

 

منوي اصلي