اسامی مسئولین کمیته برنامه ریزی عملیاتی

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

1

رئیس

دکتر سید محمد حسین بحرینی طوسی

معاون توسعه مدیریت و منابع

BahreyniMH[at]mums.ac.ir 

2

جانشین و دبیر

محسن صادق پور

مدیر نوسازی و تحول اداری

SadeghpourM1[at]mums.ac.ir 

4

نماینده

محمد حنیف اسدی

نماینده برنامه ریزی عملیاتی معاونت های توسعه در وزارت

AsadiMH2[at]mums.ac.ir

 

 

 

منوي اصلي