اسامی مسئولین کمیسیون برنامه ریزی راهبردی دانشگاه

 

 

دیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

آدرس الکترونیکی

1

رئیس

دکترسید محمدحسین بحرینی طوسی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

BahreyniMH[at]mums.ac.ir 

2

دبیر

محسن صادق پور

مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه

 SadeghpourM1[at]mums.ac.ir

 

 

 

منوي اصلي