اسامی مسئولین کمیته نظام پیشنهادها

 

ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

آدرس الکترونیکی

1

رئیس

محسن صادق پور

مدیر نوسازی و تحول اداری

 SadeghpourM1[at]mums.ac.ir

2

دبیر

دکتر محمد احمدیان

معاون اجرائی مرکز بهداشت

AhmadianM1[at]mums.ac.ir

 

 

 

منوي اصلي