اسامی اعضاء کمیسیون برنامه ریز راهبردی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

آدرس پست الکترونیک

1

دکتر شاپور بدیعی اول

مشاور و مدیر دفتر ریاست

BadieeASh[at]mums.ac.ir 

2

دکترغلامحسن خدایی

مشاور و رئیس  مرکز تحقیق و توسعه سیاست ها

KhodaeeGH[at]mums.ac.ir 

3

دکتر سید علی اکبرشمسیان

مشاور  عالی ریاست

ShamsianAA[at]mums.ac.ir 

4

دکتر محمود قربانی

مشاور  منابع انسانی استاندار خراسان رضوی

 

5

دکتر هادی کریمی

مشاور برنامه راهبردی

 

6

دکتر محمد خواجه دلوئی

معاون  آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

KhajedalueeM[at]mums.ac.ir 

7

دکتر علی عمادزاده

مدیر روابط عمومی

 EmadzadeA[at]mums.ac.ir

8

دکترسید جواد حسینی

مشاور  ریاست و رئیس دبیرخانه دائمی هیات امنا

HoseiniJ1[at]mums.ac.ir 

9

دکتر مهین قربان صباغ

جانشین  معاون درمان و مدیر اقتصاد درمان

SabbaghM[at]mums.ac.ir 

10

دکتر رضا وفائی نژاد

مدیر  حوادث و فوریت های پزشکی معاونت درمان

 VafaeinezhadR[at]mums.ac.ir

11

دکتر محسن حاجی زاده صفار

عضو  هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی

 hajizadeh[at]mums.ac.ir

12

دکتر سید مجتبی موسوی بزاز

عضو  هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی

MousaviM[at]mums.ac.ir 

13

دکترسید محمود تارا

مدیر آمار و فناوری اطلاعات

TaraM[at]mums.ac.ir 

14

دکتر حامد تابش

رئیس  اداره آمار مدیریت فناوری اطلاعات

TabeshH[at]mums.ac.ir 

15

دکتر محمد تقی شاکری

مدیر  امور فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی

 ShakeriMT[at]mums.ac.ir

16

دکتر سید کاظم فرهمند

قائم مقام معاون بهداشتی و معاون در امور فنی مرکز بهداشت

 FarahmandK1[at]mums.ac.ir

17

دکتر مهدی قلیان اول

مدیرگروه  آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی

GholianAM1[at]mums.ac.ir 

18

دکتر حسین ابراهیمی پور

معاون  آموزشی دانشکده بهداشت

EbrahimipourH[at]mums.ac.ir 

19

دکتر حسین روغنگران

رئیس  اداره تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو

 RoghangaranKHH1[at]mums.ac.ir

20

دکتر کیهان گنودی

معاون مدیر روابط دانشگاهی،امور بین الملل و همایش ها

 

21

دکتر حسن منفرد

مدیر پشتیبانی

MonfaredH1[at]mums.ac.ir 

22

دکتر محمد اعتضاد رضوی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

EtezadM[at]mums.ac.ir

23

دکتر رضا پروانه

معاون مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

ParvanehR1[at]mums.ac.ir

24

امیر عرفانیان

معاون  مدیر  امور هیات علمی

ErfanianA1[at]mums.ac.ir 

25

علی اسکندری

معاون  مدیر بودجه و پایش عملکرد

EscandariA1[at]mums.ac.ir

26

محمد محسنی

معاون مدیر امور مالی

MohseniM1[at]mums.ac.ir

27

دکتر محسن کیذوری

عضو هیأت علمی

 

28

محمد حنیف اسدی

مسئول گروه تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی

AsadiMH2[at]mums.ac.ir

29

ابوالفضل رحمانی حصار

کارشناس برنامه ریزی

RahmaniHS1[at]mums.ac.ir

 

منوي اصلي