اسامی اعضاء کمیته نظام پیشنهادها

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

آدرس پست الکترونیک

1

وحید آذری فر

شاغل در حوزه ریاست دانشگاه

  AzarifarV1[at]mums.ac.ir

2

حسین اخباری

شاغل در معاونت درمان

AkhbariH1[at]mums.ac.ir 

3

رامش نشاط

شاغل در معاونت بهداشتی

NeshatR1[at]mums.ac.ir 

4

دکتر رزیتا سالاری

شاغل در معاونت  غذا و دارو

 SalariR1[at]mums.ac.ir

5

فاطمه شیعه زاده

شاغل در معاونت  پژوهش و فناوری

ShiezadeF1[at]mums.ac.ir 

6

سید جواد نظری هاشمی

شاغل در معاونت آموزشی

MehrabadiH1[at]mums.ac.ir 

7

امیر احسان اسماعیل زاده

شاغل در معاونت دانشجوئی فرهنگی

EsmaeilzadehAE1[at]mums.ac.ir 

 

 

 

 

منوي اصلي