اسامی اعضاء کمیته نظام پیشنهادها

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

آدرس پست الکترونیک

1

محمد احمدی جوان

شاغل در حوزه ریاست دانشگاه

 AhmadiJM1[at]mums.ac.ir

2

دکتر مریم زیادی لطف آبادی

شاغل در معاونت  بهداشتی

ziadiM1[at]mumms.ac.ir 

3

دکترحسین روغنگران

شاغل در معاونت  غذاودارو

RoghangaranKHH1[at]mums.ac.ir 

4

دکتر فاطمه صادقی پور

شاغل در معاونت درمان

 SadeghipourF1[at]mums.ac.ir

5

دکتر رزیتا سالاری

شاغل در معاونت  غذاودارو

SalariR1[at]mums.ac.ir 

6

یگانه حشمتی

شاغل در معاونت  توسعه مدیریت و منابع

HeshmatiY1[at]mums.ac.ir 

7

فاطمه شیعه زاده

شاغل در معاونت  پژوهش و فناوری

ShiezadeF1[at]mums.ac.ir 

8

سید جواد نظری هاشمی

شاغل در معاونت آموزشی

MehrabadiH1[at]mums.ac.ir 

9

امیر احسان اسماعیل زاده

شاغل در معاونت دانشجوئی فرهنگی

EsmaeilzadehAE1[at]mums.ac.ir 

 

 

 

 

منوي اصلي