اسامی اعضاء کمیته برنامه ریزی عملیاتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

آدرس پست الکترونیک

1

علی اسکندری

معاون  مدیر بودجه و پایش عملکرد

EscandariA1[at]mums.ac.ir

2

مهندس حسینعلی پودینه

معاون  مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 PoodinehA1[at]mums.ac.ir

3

دکتر رضا ایروانی

معاون  مدیر پشتیبانی

IravaniR1[at]mums.ac.ir 

4

علی طبسی

معاون  مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی

TabasiKA1[at]mums.ac.ir 

5

محمد محسنی

معاون  مدیر امور مالی

 MohseniM1[at]mums.ac.ir

 

منوي اصلي