کارگروه راهبری توسعه مدیریت

معرفی کارگروه راهبری توسعه مدیریت

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 1393/04/31 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور، به منظور طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرایی‌ نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، موضوع ابلاغیه شماره 206/93/560 مورخ 1393/01/23 رئیس‌جمهور و همچنین فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری، تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» را تصویب نمود. براساس ماده 3 ابلاغیه مذکور، دانشگاه می‌تواند نسبت به تشکیل «کارگروه راهبری توسعه مدیریت» اقدام نماید.

اهداف کارگروه راهبری توسعه مدیریت

کارگروه راهبری توسعه مدیریت، می‌تواند متناسب با مباحث تخصصی مدیریتی، برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات و نقشه راه اصلاح نظام اداری، نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیربط، اقدام نموده و تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط را از طریق این کمیته‌ها انجام دهند.
 

کمیته توسعه دولت الکترونیک

معرفی کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

مسئولین کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

اعضاء کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

منوي اصلي