قوانین و مقررات و بخش نامه ها

سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری  
سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری  
ابلاغ نقشه راه اصلاح نظام اداری توسط رئیس‌ جمهور  
برنامه جامع اصلاح نظام اداری  
مجموعه مصوبات اصلاح نظام اداری(95)
بخشنامه تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی و استانی
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه های اجرائی(سطح ملی)
آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار  
دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
دستورالعمل تشکیل کمیته های تخصصی
بخشنامه تشکیل کمیته برنامه ریزی و مدیریت عملکرد
بخشنامه میز خدمت
منشور اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(سال95)

 

منوي اصلي