گروه مهندسی سازمان

 

 ساختار يك سازمان  با توجه به اصل سازماندهي پي‌ريزي مي شود و در واقع  ساختار سازماني يك نمايش رسمي از طرز قرار گرفتن پست‌هاي سازماني و ارتباطات آن‌ها در سازمان است. طراحي ساختار از مسئوليت‌هاي خطير مديريت محسوب شده و  بسته به اينكه چگونه صورت بگيرد و چگونه پیاده سازی  شود، مي‌تواند سازمان را به موفقيت يا شكست برساند. بنابراين طراحي ساختار سازماني متناسب با اهداف سازمان و حفظ پويايي آن، يك نياز ضروري است و نكته مهمتر آنكه يك ساختار سازماني مناسب از دوباره‌كاري، اختلاف، اصطكاك و اتلاف نيروها و منابع جلوگيري كرده و ضمن داشتن قابليت انعطاف، قادر به پاسخگويي به تحولات محيط خود خواهد بود. گروه مهندسی سازمان به عنوان یکی از گروه های زیر مجموعه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه مسئولیت طراحی، پیاده سازی و نظارت بر چگونگی اجرای ساختار را در دانشگاه بر عهده دارد.

 

 

 

همکاران گروه

نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مدرک تحصیلی تلفن تماس

پست الکترونیک

سید ابوالفضل رحمانی حصار رئیس گروه مهندسی سازمان
 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی  38049083

RahmaniHA1[at]mums.ac.ir

 سید منصور طالب الحق  کارشناس مسئول گروه مهندسی سازمان  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی  

38760501

TalebolhaghM1[at]mums.ac.ir

محمدرضا قمری کارشناس گروه مهندسی سازمان     کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 38760501 GhamariMR1[at]mums.ac.ir
میترا سادات محق  کارشناس گروه مهندسی سازمان            کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 38760501   MoheghM3[at]mums.ac.ir

 

مفاهیم و تعاریف

 

پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در تشکیلات تفصیلی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی

و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود. پست هاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.

 

مشاغل اصلي: آن دسته از مشاغلي هستند كه درجهت تحقق اهداف دستگاه (وظايف صف دستگاه) باشند و در واحدهاي صف دستگاه قرار

مي گيرند مانند پرستاران در وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي

 

مشاغل پشتيبانی: آن دسته از مشاغلي هستند كه به طور مستقيم در جهت تحقق اهداف دستگاه نباشند بلكه زمينه ها و موجبات انجام وظايف

اصلي (صف) دستگاه را فراهم مي آورند و عمدتاً در واحدهاي ستادي و بعضاً در واحدهاي صف قرار مي گيرند مانند كارشناس امور اداري و غيره

 

شرح وظايف پست سازمانی: مجموعه وظایفی است که برای یک پست سازمانی تعیین می گردد و کارمند مکلف به انجام آن می باشد.

 

نمودار سازمانی: نموداری است که نشانگر روابط ، سلسله مراتب و سطوح سازمانی دستگاه می باشد.

 

سطح سازماني: هر يك از مقاطع تشكيل دهنده سلسله مراتب سازماني است كه جزء رده مدیریت قرار مي گيرند.

 

واحد سازمانی: از اجزای ساختار سازمانی است که در قالب یکی از انواع تشکل های سازمانی شامل معاونت، مدیریت، اداره یا گروه عهده دار

انجام وظایف متجانس و مرتبط با اهداف دستگاه اصلی می باشد. در راس هر واحد پست سازمانی متناسب با اختیارات آن پیش بینی می شود.

 

سازمان استان: واحد سازماني تابعه وزارتخانه است كه به منظور اعمال اختيارات وانجام وظايف وزارتخانه درسطح استان تشكيل و كليه

وظايف واحدهاي تابعه وزارتخانه دراستان در آن تجميع مي گردند.

 

واحد تابعه: واحدي است كه از نظرسياستها وخط مشي ها ونيز امور اداري ومالي وتشكيلاتي تابع دستگاه اصلي باشد.

 

معاونت: بالاترين سطح سازماني پس از بالاترين مقام موسسه دولتي مي باشد كه انجام بخشي از وظايف مرتبط با اهداف دستگاه را برعهده دارد.

 

مديريت: سطح سازماني است كه انجام بخشي از وظايف معاونت يا دستگاه را در زمينه فعاليتهاي مطالعاتي تحقيقاتي واجرايي برعهده دارد.

در راس مدیریت، مدیر قرار دارد.

 

اداره: سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشی از وظايف مديريت مي باشد و وجه غالب وظايف اداره، اجرايي است.

اداره فاقد واحد تابعه است ودر راس آن رييس اداره قرار مي گيرد.

 

گروه: سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشی از وظايف مديريت مي باشد وجه غالب وظايف گروه مطالعاتي وتحقيقاتي است.

گروه فاقد واحد تابعه است و در راس آن رئيس گروه قرار دارد.

 

وظایف گروه

تایید ردیف های سازمانی به منظور انتقال، استخدام، انتصاب، تغییر عنوان و ...

هماهنگي وتعامل باشركت آذرخش درجهت بهبود برنامه رايانه اي تشكيلات

بررسي وتعامل باوزارتخانه و ساير دانشگاه ها جهت دستيابي به نرم هاي جديد

پيگيري مكاتبات ارسال شده به وزارت متبوع وانعكاس موارد دريافت شده به واحدهاي تابعه

برگزاري جلسات درون گروهي به منظور بررسي پيشنهادات تبديل پستها وسايرموارد ارجاعي

انجام مطالعات، پژوهشها و تحليل‌هاي كارشناسي در خصوص برنامه ریزی منابع انسانی

همكاري بین بخشی با سایر واحدهای مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در امر تهیه و تدوین برنامه و طرحهای راهبردی در جهت توانمند سازی منابع انسانی

برنامه­ ریزی نیروی انسانی مورد نیاز سازمان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس اهداف،طرح­ها و سیاست­های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بررسی و عارضه یابی وضعیت نظام منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي در جهت رفع يا تقليل آنها

الگوبرداری از تجربیات سایر شرکتها، سازمانها و نهاد هاي داخلی و خارجی در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه

تجزيه و تحليل و بررسي روند تغییرات تعداد کارکنان شاغل شامل بازخريدي، انفصال‌، ماموريت،‌ انتقال و فوت و تهيه گزارشات مربوطه

تهيه آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و ارائه به مسئولین مافوق

بررسي وارائه پيشنهادات به وزارتخانه درجهت اصلاح تشكيلات براساس نيازهاي واحدهاي تابعه

بررسی و همکاری با مركز توسعه مديريت وتحول اداري وزارت متبوع در تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی

همکاری در تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه ومراكز تابعه براساس ضوابط مربوطه

نظارت بر تخصیص پست های سازمانی به افراد

پيگيري كسر رديفهاي مورد نياز دانشگاه در واحدهای تابعه باتوجه به نرمهاي مورد تاييد و افزايش تختهاي مصوب

نظارت بر تنظیم صحیح تشکیلات پیشنهادی واحدهای ذیربط

بررسي مستمر تشكيلات واحدهاي تابعه به منظور اصلاحات مورد نياز درج آخرين اصلاحات موردنياز درسيستم رايانه اي تشكيلات به منظور بهره برداري ودستيابي به آخرين اطلاعات و وضعيت پستهاي سازماني دراسرع وقت

تهيه وتنظيم فرمهاي تفويض اختيارمرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع در خصوص تبدیل و یا انتقال پست ها براساس نيازهاي روز

بررسی درخواستهای تشکیلاتی حوزه هاي ستادي ومعاونتهاي دانشگاه، مراکزآموزشی درمانی،دانشکده ها، بیمارستانها، مراکز تحقیقاتی،شبکه هاي بهداشت ودرمان شهرستانها وساير واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه

ایجاد پستهاي بانام جانبازان حالت اشتغال

پيگيري و ابلاغ تشكيلات واحدهاي جديدالتاسيس

تقسيم بندي واحدها

 

 تقسیم بندی واحدها

 

منوي اصلي