سیستم ها و روش ها

 

امروزه ضرورت ارزش نهادن بر کیفیت ارتقای مداوم آن در عرصه ارائه خدمات امری بدیهی است؛ و نقطه کانونی در تحقق این امر ایجاد یک درک روشن از تمامی سیستم ها و فرآیندهای سازمانی و تعاملات بین آن ها است.

ماموریت ها:

1- شناسایی، مستند سازی و دسته بندی علمی فرآیندهای سازمانی

2- اولویت گذاری فرآیندهای اصلی در حوزه ای تخصصی.

3- اصلاح فرآیندها و روش های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات.

4- تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استاندارهای کیفی خدمات.

5- پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات.

6- شناسایی و انتخاب فناوری های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و اصلاح سیستم ها و فرآیندها یا بکارگیری آن فناوری.

7- مستندسازی و شفاف سازی نحوه ارائه خدمات و اطلاع رسانی آن به مردم.

 

 

 

 

منوي اصلي