گروه تحول اداری مدیریت

 

منظور از تحول اداری تقویت توانمندی‌های نظام اداری در جهت ایفای کارآمد وظایف و نقش فعلی سازمان به عبارتی انطباق نقش‌ها ، توانمندی‌ها و قابلیت‌های نظام اداری است که برای توسعه ضروری می‌باشد. در مجموع تحول اداری فرآیندهایی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری  مناسب، وظایف، اختیارات، توانمندسازی کارکنان و مدیران، پاسخگویی در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداری و توسعه شیوه های اطلاعاتی و ... را دنبال می کند.

گروه تحول اداری به عنوان یک واحد مستقل در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری به منظور رفع مشکلات اساسی نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه های سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فن‌آوری و فرایندهای انجام کار و قوانین و مقررات ایجاد گردیده است. 

 

  

 

منوي اصلي