کارگروه راهبری توسعه مدیریت

معرفی کارگروه راهبری توسعه مدیریت

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 1393/04/31 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به منظور طراحی ساز وکارهای مناسب برای اجرایی‌نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، موضوع ابلاغیه شماره 206/93/560 مورخ 1393/01/23 رئیس‌جمهور و همچنین فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری، تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» را تصویب نمود. براساس ماده 3 ابلاغیه مذکور، دانشگاه می تواند نسبت به تشکیل «کارگروه راهبری توسعه مدیریت» اقدام نماید.

اهداف کارگروه راهبری توسعه مدیریت

کارگروه راهبری توسعه مدیریت، می‌تواند متناسب با مباحث تخصصی مدیریتی، برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات و نقشه راه اصلاح نظام اداری، نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیربط، اقدام نموده و تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط را از طریق این کمیته‌ها انجام دهند.
 

کمیته توسعه دولت الکترونیک

معرفی کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

مسئولین کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

اعضاء کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

منوي اصلي