گروه مهندسی مشاغل

 

ساماندهی که از وظایف اصلی مدیریت است، ازطریق تقسیم صحیح ودقیق وظایف ومسئولیت ها وتعریف مشاغل متناسب با آنها تحقق عینی می یابد. لازمه ساخت عقلایی سازمان، منطقی بودن، تقسیم مسئولیت ها، تناسب اختیارات تفویض شده با سطح عمق مسئولیت ها، امکان اعمال کنترل سازمانی و وجود ضوابط واستانداردهای معین است که همه این موارد چارچوب مهندسی وطبقه بندی مشاغل راتشکیل می دهد. هدف ازمهندسی مشاغل برقراری رابطه صحیح ومنطقی بین مسئولیت های هرشغل، شرح دقیق مشخصات شغل ، شرایط احرازآنها، تنظیم روابط کارمندان ومدیران وحقوق ومزایای پرداختی به این مشاغل وبالاخره اجرای عدالت درپرداخت ها و ایجاد نظم درسازمان ومدیریت است

مهندسی مشاغل به تجزیه وتحلیل وگروه بندی مشاغل براساس نوع وظایف ، سطح مسئولیت ها و شرایط احراز شغل و نیز انتخاب عنوان مناسب برای آنها اطلاق می شود.

 

 

 

همکاران

    

نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مدرک تحصیلی تلفن تماس

پست الکترونیک

سمانه مولوی زاده رئیس گروه مهندسی مشاغل
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  38760501

molavizadehs1[at]mums.ac.ir

 زهرا شاد

کارشناس گروه مهندسی مشاغل

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  38760501 ShadZ1[at]mums.ac.ir
 زهرا زمانی  کارشناس گروه مهندسی مشاغل  کارشناسی ارشد آمار   38760501 zamaniz3[at]mums.ac.ir
 فرزانه ابراهیم فتح آبادی  کارشناس گروه مهندسی مشاغل  کارشناسی تجهیزات پزشکی   38760501 ebrahimfr3[at]mums.ac.ir

فعالیتهای گروه

                                                                                                                                    

منوي اصلي