گروه مهندسی مشاغل

 

سازماندهی که از وظایف اصلی مدیریت است، از طریق تقسیم صحیح و دقیق وظایف و مسئولیت‌ها و تعریف مشاغل متناسب با آن‌ها تحقق عینی می یابد. لازمه ساخت عقلایی سازمان، منطقی بودن، تقسیم مسئولیت‌ها، تناسب اختیارات تفویض شده با سطح عمق مسئولیت‌ها، امکان اعمال کنترل سازمانی و وجود ضوابط و استانداردهای معین است که همه این موارد چارچوب مهندسی و طبقه‌بندی مشاغل را تشکیل می‌دهد. هدف از مهندسی مشاغل برقراری رابطه صحیح و منطقی بین مسئولیت‌های هر شغل، شرح دقیق مشخصات شغل ، شرایط احرازآن‌ها، تنظیم روابط کارمندان و مدیران و حقوق و مزایای پرداختی به این مشاغل و بالاخره اجرای عدالت در پرداخت‌ها و ایجاد نظم درسازمان و مدیریت است.

مهندسی مشاغل به تجزیه و تحلیل و گروه‌بندی مشاغل بر اساس نوع وظایف، سطح مسئولیت‌ها و شرایط احراز شغل و نیز انتخاب عنوان مناسب برای آن‌ها اطلاق می‌شود.

شماره تماس: 05138760501

 

 

همکاران

    

نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی مدرک تحصیلی تلفن تماس

پست الکترونیک

سمانه مولوی زاده رئیس گروه مهندسی مشاغل
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  38760501

molavizadehs1[at]mums.ac.ir

 زهرا شاد

کارشناس گروه مهندسی مشاغل

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  38760501 ShadZ1[at]mums.ac.ir
 زهرا زمانی  کارشناس گروه مهندسی مشاغل  کارشناسی ارشد آمار   38760501 zamaniz3[at]mums.ac.ir
سمیه حسینی کارشناس فناوری اطلاعات گروه مهندسی مشاغل کارشناسی کامپیوتر 38760501 HosseiniS1[at]mums.ac.ir
فرزانه میرآوندی کارشناس گروه مهندسی مشاغل کارشناسی مهندسی پزشکی 38760501 MiravandiF3[at]mums.ac.ir

تقسیم بندی واحدها

تقسیم بندی واحدها

 

منوي اصلي